Informacije i upute o završnom radu

Završni rad je

učenikov uradak čijom se izradbom i obranom provjeravaju, vrjednuju i ocjenjuju učenikove strukovne, odnosno umjetničke kompetencije koje se stječu obrazovanjem prema stručno-teorijskim i praktičnim dijelovima određenih nastavnih planova i programa.

Sastoji se od

 • Extension izradbe završnog rada
 • Extension obrane završnog rada

Izradba

 1. Extension odabir teme
 2. Extension izradba završnog rada pod stručnim vodstvom nastavnika struke – mentora
 3. Extension predaja završnog rada

Predaja

Učenik je dužan pisani dio izradbe, koju je prihvatio mentor, predati u urudžbeni zapisnik ustanove najkasnije 10 dana prije obrane.

Završni rad brani se u

 • Sun ljetnome roku - tijekom lipnja
 • Rain jesenskome roku - u istome ili prvome tjednu poslije drugoga popravnog roka
 • Snow zimskome roku - tijekom veljače

Obrana

Može joj pristupiti učenik:

 1. OK koji je uspješno završio zadnju godinu obrazovanja
 2. OK čiju je izradbu mentor prihvatio i za nju predložio pozitivnu ocjenu

Učenik prezentira završni rad u obliku obrane ili javnoga nastupa pred povjerenstvom za obranu završnoga rada.

Traje do 30 minuta.

Za sve ostale informacije

obratite se svojim strukovnim profesorima u školi.

Odabir teme

Učenik odabire temu iz ponuđenih ili samostalno predlaže svoju temu koju mentor mora odobriti.

Konzultacije s mentorom

Učenik uz mentora definira sadržaj i strukturu završnog rada.

Mentor objasni što se očekuje od pojedine teme - definirati zadatak, predložiti literaturu, dati pojašnjenja, dogovoriti termine konzultacija.

U razdoblju od dana prijave teme pa sve do dana prihvaćanja izradbe i prijedloga ocjene, učenik izrađuje završni rad pod stručnim vodstvom mentora. Izrada počinje prikupljanjem literature, udžbenika, članaka iz časopisa te informacija s interneta ili baza podataka koji obrađuju odabranu tematiku. Proučavanje stručne literature nužan je preduvjet za daljnji samostalan rad učenika.

Tijekom izradbe i pisanja rada, učenik je dužan najmanje pet puta (u pravilu jednom mjesečno tijekom izrade rada), konzultirati se s mentorom koji prati rad učenika i pomaže mu savjetima, a može zahtijevati doradu, izmjenu ili dopunu završnog rada. Učenik je dužan postupati po uputama mentora, a o svemu se vodi evidencija.

Završni rad treba sadržavati 10 - 20 stranica teksta.

Predaja finalne verzije završnog rada

Završni rad mora biti napravljen prema pravilima za izradu i prihvaćen od strane mentora.

Obrana završnog rada pred školskim povjerenstvom za obranu

Učenik može pristupiti obrani ako je s uspjehom završio zadnju obrazovnu godinu.

Izlaganje i prezentacija završnog rada traju 10 do 30 minuta - učenik izlaže zadaću i osnovnu problematiku rada i zaključke do kojih je došao. Poslije izlaganja članovi povjerenstva postavljaju pitanja učeniku.

Struktura završnog rada

Završni rad sastoji se od sljedećih cjelina:

 • Extension Naslovna stranica
 • Extension Sadržaj
 • Extension Uvod
 • Extension Glavni dio - razrada teme
 • Extension Zaključak
 • Extension Popis literature
 • Extension Prilozi (koji nisu unutar rada)
 • Extension Evidencijski (konzultacijski) list

Naslovna stranica

Sadrži naziv škole, nastavni predmet, naziv teme, mjesto, nadnevak, ime i prezime učenika, ime i prezime mentora, razredni odjel i program.

Ne označava se rednim brojem.

Nije dozvoljeno ubacivanje slika.

primjer naslovne stranice

Sadržaj

Sadržaj predstavlja tematski prikaz rada i daje uvid u stranice rada na kojima se nalaze naslovi cjelina, poglavlja, odjeljaka. Sadržaj se stavlja odmah iza naslovnice.

Ne označava se rednim brojem.

primjer sadržaja

Uvod

Od uvoda kreće numeriranje stranica i to arapskim brojem 3. U njemu učenik treba jasno odrediti problem koji će obrađivati, istaknuti razloge zbog kojih je odabrao ovu temu, izložiti način obrade teme i strukturu rada.

Ukoliko koristi određene neuobičajene izraze, kratice i sl., treba ih u uvodnom dijelu pojasniti u obliku legende.

Uvod ne bi trebao prelaziti opseg od jedne do dvije stranice.

Uvod se piše na kraju, tek kada je napisana razrada teme.

Razrada teme

Glavni dio ili razrada teme, ukoliko to tema dopušta, sastoji se od sljedećih dijelova:

 • Extension kratak opis izrađenog zadatka
 • Extension opis (tehnološkog) postupka pri izradi zadatka
 • Extension opis metoda, postupaka i operacija pri izradi zadatka
 • Extension opis eventualnih problema pri izradi zadatka i obrazloženje eventualnih odstupanja pri izradi zadatka u odnosu na plan rada
 • Extension dokumentacijski materijali (sheme, dijagrami, crteži, proračuni, tablice, itd.)

Cjelokupan sadržaj teksta u radu treba biti smisleno raspoređen.

Ako dio rada iziskuje da ga se dopuni tablicama, grafikonima ili slikovnim prikazima, tada je potrebno svaku tablicu, grafikon ili sliku obilježiti brojem i ispod navesti izvor. Kada svaku tablicu, grafikon ili sliku numeriraš (obilježiš brojem), bit će ti lakše u tekstu na nju uputiti napomenom npr. "vidi sliku 1.".

Nije poželjno da u završnome radu stoje slike tek "za ukras", već je dobro da one budu u funkciji pojašnjavanja, ilustriranja pisanoga sadržaja.

Tijekom pisanja završnog rada mogu se koristiti citati i bilješke koji potkrepljuju napisani sadržaj. Prilikom navođenja izvora potrebno je označiti citirani tekst i to brojčanom oznakom na kraju citiranog teksta. U fusnotama treba ispravno i ujednačeno navesti izvore - naznačiti odakle je citirano.

Zaključak

Zaključak je završni dio rada, koji proizlazi iz izloženog u glavnome dijelu rada. U njega se ne unose novi podatci, dovoljna je jedna stranica; naglašavaju se samo najvažniji rezultati i praktični značaj rada.

Također su predložena moguća daljnja poboljšanja, odnosno modifikacije.

Zaključak mora započeti na posebnoj stranici i numerira se.

Popis literature

Izvori za pisanje završnog rada bit će uglavnom knjige, leksikoni, enciklopedije, časopisi, odnosno članci iz časopisa, internet.

Sve izvore treba na kraju završnog rada u popisu literature, popisati po abecednom redu autora.

primjer knjige
Prezime, Inicijal(i) imena autora, Naziv djela, Ime nakladnika, Mjesto izdanja, godina izdanja
Bernik J., Đurđević S., (et. al.), Poduzetništvo 1, udžbenik za 1. razred ekonomske škole, Školska knjiga, Zagreb, 2005.
primjer članka u časopisu
Prezime, Inicijal(i) imena autora, Naslov rada, Naslov časopisa, oznaka sveska/godišta, broj(godina), str. početna-završna
Gulin D., Popis imovine i obveza (inventura) 31.12.2009., Računovodstvo i financije, Stručni članak UDK 657.2, 12/2009., HZRIF, Zagreb, 2009., str. 11-16.
primjer web stranice
web adresa, datum "skidanja" informacije
https://ocw.mit.edu/resources/res-tll-005-how-to-speak-january-iap-2018/how-to-speak/index.htm, 22.09.2020.

Prilozi

Prilozi su obično tablice, slike, ilustracije, crteži koji zauzimaju cijelu stranicu. Ove se stranice ne numeriraju. Na kraju radnje treba dati popis priloga s nazivima. Stranice na kojima se nalazi tekst i crtež, grafikon, ilustracija i sl. ne smatraju se prilogom, nego redovnom stranicom.

Evidencijski (konzultacijski) list

Ispunjen, potpisan od mentora, umetnuti na samom kraju završnog rada.

Tehnička obrada i izgled završnog rada

Broj stranica završnog rada je 10 - 20 stranica čistog teksta. U taj broj ulaze samo uvod, razrada teme i zaključak.

Za pisanje završnog rada preporuča se koristiti jedan od fontova: Arial, Tahoma, Georgia i drugi koji se mogu lako čitati; veličine 12 točaka (pt) na papiru formata A4.

Naslovi i podnaslovi su veličine 14 točaka (pt), a naslov na naslovnici je veličine 20 točaka (pt).

Odabrani font mora se primjenjivati na cijeli tekst završnog rada. Svakako treba izbjegavati vrstu i oblik slova koja djeluju dekorativno ili ukrasno i koja više odgovaraju reklami i propagandi negoli ozbiljnom radu.

Standardni prored za završni rad je 1,5.

Stranice završnog rada trebaju biti pravilno označene. Umeću se automatski u zaglavlje (header) ili podnožje (footer).

Također, pri obradi teksta voditi računa o sljedećem:

 • OK riječi se odvajaju samo jednim praznim razmakom
 • OK interpunkcijski znakovi (. , ? ! : ; ) pišu se zajedno s riječju iza koje slijede, nakon toga obvezno jedan prazni razmak
 • OK navodnici i zagrade pišu se zajedno s riječju ispred i iza koje se nalaze
 • OK crtica se piše zajedno s riječima između kojih stoji ako se radi o složenici (npr. matematičko-informatički), a odvojeno ako se koristi u neku drugu svrhu
 • OK rečenicu nikada ne valja započinjati brojkom
 • OK tekst treba pisati u odlomcima (odlomak je dio teksta koji zaključujemo tipkom <Enter>)
 • OK početak odlomka nije uvučen, a između odlomaka se nalazi jedan prazan red

Kad prikupiš literaturu slijedi proučavanje građe i čitanje literature te vođenje bilješki. Proučavanje stručne literature je nužan preduvjet daljnjeg samostalnog rada. Nakon proučene stručne literature napravi koncepciju (strukturu) završnog rada: definiraj osnovne cjeline/poglavlja o kojima ćeš pisati: uvod – razrada teme – zaključak.

Pokaži svoj koncept mentoru i s njim dogovori konačnu strukturu rada.

Napraviš li unaprijed koncepciju s jasnom raspodjelom poglavlja i potpoglavlja, bit će ti lakše i preglednije pisati rad i odrediti opseg pojedinih cjelina.

Dok čitaš literaturu, pravi bilješke – sažetke pročitanoga i zapiši u kojem bi dijelu rada te sadržaje mogao upotrijebiti. Pokušaj pročitanu literaturu samostalno preoblikovati, izraziti načinom koji je tebi i tvome stilu izražavanja bliskiji i razumljiviji.

Tako se pisanje rada neće pretvori u puko prepisivanje tuđih misli - što uostalom nije ni dopušteno. To će, naravno, zahtijevati nešto više truda, ali će ti biti kudikamo korisnije.

Preporuča se da se redovito savjetuješ sa svojim mentorom, postupno mu predaješ manje dijelove napisanoga rada koje će on pregledati, ispraviti i s tobom prokomentirati. Tako se neće dogoditi da u posljednji čas predaš rad koji možda vrvi pogreškama, kojemu je tema nedostatno obrađena ili čak promašena.

Kako urediti vlastiti pisani tekst

Pisanje je teško, ali nemoj previdjeti poteškoće i važnost uređivanja vlastitog djela prije nego što dopustiš drugima da ga vide. Evo kako.

Kako govoriti (prezentirati)

Do kraja sljedećih 60 minuta bit ćeš izložen mnogim idejama, od kojih ćeš neke uvrstiti u svoj vlastiti repertoar, a one će ti osigurati maksimalnu priliku da ljudi s kojim razgovaraš cijene i prihvaćaju tvoje ideje.

27.10.2023. izbor teme za završni rad

20.12.2023. predaja koncepta završnog rada

27.03.2024. prijava za obranu završnog rada u ljetnom ispitnom roku

26.04.2024. predaja završenog završnog rada mentoru

20.05.2024. objava prostorija i imena učenika za obranu

03.06. - 05.06.2024. obrana završnog rada u ljetnom ispitnom roku

19.06.2024. podjela svjedodžbi o završnom radu

05.07.2024. prijava za obranu završnog u jesenskom ispitnom roku

20.08.2024. predaja završenog završnog rada mentoru

21.08.2024. objava prostorija i imena učenika za obranu

26.08.2024. obrana završnog rada u jesenskom ispitnom roku

30.08.2024. podjela svjedodžbi o završnom radu

Obrana završnog rada u ljetnom ispitnom roku

Fizioterapeutski tehničar - fizioterapeutski kabinet

09.06.2022.

Web dizajner - informatički kabinet uč.br.6

10.06.2022.